เพื่อผู้ด้อยโอกาส

ทำกิจกรรมการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร มีแต่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ภารกิจของเรา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอาสาสมัครในการบริการชุมชน ตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรม, ส่งเสริมสันติภาพและส่งเสริมความเข้าใจในระดับสากลผ่านสโมสรไลออนส์

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้นำระดับโลกในชุมชนและบริการที่มีมนุษยธรรม

สนใจเป็นสมาชิก

หากท่านประสงค์เป็นสมาชิก ขอให้ท่านสำรวจสโมสรฯ ในพื้นที่ที่ท่านสะดวกและทำการติดต่อเพื่อร่วมกิจกรรมและร่วมประชุมกับสโมสรฯ จนได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกในพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ท่านสอบถามหลักเกณฑ์พื้นฐานในการเป็นสมาชิกเบื้องต้น อาทิ การชำระค่าบำรุงรายปี การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมกิจกรรม และการรักษาชื่อเสียงขององค์กรเป็นต้น

เป็นไลออนแล้วได้อะไร

เมื่อคุณเข้ามาเป็นสมาชิกไลออนส์ คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาสาสมัครทำงานเพื่อชุมชนให้สังคมดีขึ้น นี่คือตัวอย่างเล็กๆ ที่จะสร้างประโยชน์มากกว่าสิ่งที่คุณคาด

1.jpg

เข้าร่วมชุมชนแห่งความดี

 มีสโมสวรไลออนส์มากกว่า 48,000 สโมสรฯ ทั่วโลก แต่ละสโมสรฯ เต็มไปด้วยผู้คนอย่างคุณที่ตัดสินใจที่จะทำและให้บริการผู้อื่น รูปแบบไลออนส์มีเอกลักษณ์ในการสร้างมิตรภาพและการสร้างเครือข่ายที่มีความหมายที่สามารถคงอยู่ตลอดชีวิต   

2.jpg

นำทักษะผู้นำสู่การปฏิบัติ
 

สโมสรไลออนส์เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและนำไปปฏิบัติ แต่ละสโมสรมีโอกาสเป็นผู้นำ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมชั้นยอด จากสมาคมระดับโลกของเรา 

3.jpg

เข้าถึงระบบสนับสนุนทั่วโลก

 ไลออนส์ทุกคนและทุกสโมสรได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสากลของพวกเรา มีเจ้าหน้าที่ของไลออนส์สากมากกว่า 300 คนทำงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนบริการของคุณ

4.jpg

สัมผัสความรู้สึกของการบริการ

   หัวใจของสโมสรไลออนส์มีสิ่งหนึ่งที่คงอยู่คือ การบริการ การเสียสละเวลาและพลังงานของคุณแก่ผู้อื่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเหลือชุมชนของคุณ ยังให้ความรู้สึกที่ดีแก่คุณที่สามารถกระจายและมีผลลัพธ์เชิงบวกในชีวิตของคุณและวิธีที่คุณมุ่งสู่โลก

ตามธรรมนูญไลออนส์สากล มาตรา 3 ข้อ 2 กำหนดให้ผู้ว่าการภาคเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้น เพื่อให้บริการในเขตเทศบาล อำเภอ จังหวัด หรือท้องที่ซึ่งเทียบเท่าที่ทางราชการรับรอง ซึ่งผู้ว่าการภาคพิจารณาเห็นเหมาะสม กับจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลด้วย

ตามมาตรา 3 ข้อ 3 บัญญัติให้สโมสรไลออนส์ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ มีชื่อตามชื่อท้องที่หรือท้องที