top of page
FC033BD7-6A8E-4C5C-88D7-66B03B811306.jpeg
      สโมสรไลออนส์สากลในแต่ละแห่ง มีอุดมการณ์แห่งการเป็นผู้ให้แด่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มากว่า 105ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1917  โดยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมเพื่อเด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้เปราะบางทางสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม มากมาย คิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 100 ล้านบาท โดยในปัจจุบัสโมสรไลออนส์สากลได้มุ่งเน้นในการให้บริการ 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย
      1. กิจกรรมด้านสายตา เช่น ผ่าตัดต้อกระจก  มอบแว่นสายตา  ฯลฯ
      2. กิจกรรมด้านผู้หิวโหย เช่น การเลี้ยงอาหาร การสนับสนุนวัตถุดินเพื่อความยั่งยืนด้านอาหาร ฯลฯ
      3. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกปะการังเทียม  การปลูกต้นไม้ชายทะเล การเก็บขยะชายหาด ฯลฯ
      4. กิจกรรมด้านเบาหวาน เช่น การตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน การให้ความรู้ดูแลสุขภาพ การมอบเครื่องเจาะเลือดตรวจน้ำตาล ฯลฯ
      5. กิจกรรมด้านมะเร็งในเด็ก เช่น การมอบตุ๊กตาเพื่อเด็ก  การมอบเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการรักษาเด็ก ฯลฯ
       และนอกเหนือจากกิจกรรมหลัก 5 ด้านนี้แล้ว ทางสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี ยังได้ทำกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนชนิดอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ เช่น การบริจาคโลหิต การบริจาคเครื่องมือแพทย์ การบริจาคถังน้ำฝน การบริจาคอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชน ตลอดจนการสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนดี ของประเทศ อาทิ โครงการลีโอ ลีโอ-ไลออน ค่ายเยาวชนและแลกเปลี่ยน และไลออนส์เควส ซึ่งมีประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

สนับสนุนเรา

สมัครเป็นอาสาสมัคร

เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลออนส์ เพื่อการสร้างกิจกรรม ผลงานและผลลัพทธ์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ยิ่งใหญ่ขึ้น เพื่อรอยยิ้มของผู้ด้อยโอกาส ที่ยังมีอีกมาในประเทศและโลกใบนี้

บริจาคเพิ่มรายได้เพื่อผู้ด้อยโอกาส

ท่านสามารถร่วมบริจาคในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น ทั้งการบริจาคผ่านสโมสรที่ทำกิจกรรมต่างๆ หรือจะร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิ LCIF ก็ได้

ช่องทางการสนับสนุน
Donate

โดยตรงต่อสโมสรฯ

ท่านสามารถติดต่อไปที่สโมสรฯ ที่ทำกิจกรรมที่ท่านเห็นว่าน่าสนใจในการสนับสนุน ทั้งเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือร่วมด้วยช่วยแรงยิ่งดี

ออนไลน์

ท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนสิจกรรม ทั้งแบบระบุกิจกรรม หรือ LCIF

โทรประสารงาน

ท่านสามารถแสดงความจำนงในการสนับสนุนต่างๆ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี

โทร. 087-094-6764 คุณรัชนีย์

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์

ท่านสามารถส่งข้อความ สลิป หรือข้อส่งสัยใดๆ ทางเมลล์:

info@lionsclubs310c.org

bottom of page