top of page
leo1.png

ลีโอ

            ลีโอ คือ ผู้ที่อยู่ในนวัยรุ่นทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 12 - 30 ปี อายุนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับประเทศไทย ส่วนประเทศอื่นนั้น  อาจจะกำหนดแตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นสมาชิกของสโมสรลีโอในความอุปถัมภ์ของสโมสรไลออนส์
            การจะสมัครเข้าเป็นลีโอ ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเป็นพิเศษมากนัก เพียงแต่ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านมนุษยธรรมอยู่เสมอเท่านั้น
            การดำเนินงานของสโมสรลีโอถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของสโมสรไลออนส์ผู้อุปถัมภ์ กิจกรรมที่ลีโอกระทำนั้น นอกจากการหาทุนเพื่อนํามาใช้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย การอนุรักษ์สายตาและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้แล้ว ยังให้บริการแก่บุคคลอื่นๆ ที่อยู่ร่วมในชุมชนเดียวกันอีกด้วย เช่น การไปเยี่ยมเยียนคนชราให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตของเขา ช่วยอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง หรือให้ความอุปการะคนพิการ ฯลฯ
            กิจกรรมที่กล่าวเป็นเพียงหัวข้อใหญ่เท่านั้น ความจริงกิจกรรมแต่ละอย่างของลีโอยังได้จำแนกการกระทำออกไปอีกมาก ลีโอ ทําตนเป็นเพื่อนกับผู้ที่ไม่มีเพื่อน ช่วยให้คนชรามีความชื่นอกชื่นใจ โดยรับฟังเรื่องราวของท่านด้วยความจริงใจและเห็นใจ ไม่เพียงแต่ใช้หูฟังเฉยๆเท่านั้น ลีโอจะเป็นผู้สร้างโลกใหม่ให้คนตาบอด และเปิดถนนให้คนพิการซึ่งต้องอยู่กับบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้ สรุปแล้วลีโอจะเป็นผู้ช่วยฟื้นฟูความหวังของชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่อาภัพเหล่านั้นและการกระทําเหล่านี้จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในในชีวิตอนาคต
พันธะหน้าที่ของลีโอ คือ 
ลีโอ จะดูแลเอาใจใส่ในความทุกข์ยากของบุคคลทั่วไป
ลีโอ จะปฏิบัติอย่างดีที่สุด ที่รับใช้หรือให้บริการเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของเพื่อมนุษย์
ลีโอ จะทํางานที่เป็นประโยชน์และมีความหมาย
ลีโอ จะชกชวนเพื่อนเยาวชนเข้ามาร่วมวงการ เพื่อจะได้ขยายบริการแก่เพื่อนมนุษย์ให้กว้างขวางออกไป

 

             สโมสรลีโอ เป็นสโมสรสำหรับเยาวชนที่สโมสรไลออนส์จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชายหญิง โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะ ได้เข้ามาฝึกฝนตนเองเพื่อให้บริการแก่สังคมตามอุดมการณ์ของไลออนส์และเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต
             สโมสรลีโอสโมสรแรกตั้งขึ้นโดย สโมสรไลออนส์เกลนไซด์ (Glenside Lions Clubs) ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรฐัอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2500 (1957) โดยถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของสโมสรไลออนส์นั้น แต่สโมสรไลออนส์สากล (International Association of Lions Club) ยังไม่ได้รับรองฐานะเป็นทางการแต่ประการใด
             สโมสรไลออนสือื่นๆ ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ได้เห็นประโยชน์ของกิจกรรมจึงจัดตั้งกันอย่างแพร่หลายและแผ่ขยายออกไปยังมลรัฐนิวยอร์ก กับมลรัฐอื่นๆ อีกด้วย ในปี พ.ศ.2510 (1967) คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากล จึงได้ลงมติรับอุปถัมภ์ สโมสรลีโอเข้าไว้เป็นโครงการถาวรของสโมสรไลออนส์สากล โดยให้มีธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรลีโอโดยเฉพาะ

             ความมุ่งหมายทั่วไปของสโมสรลีโอ มี 2 ประการ คือ เพื่อช่วยให้เด็กหนุ่มสาวพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้จักรับผิดชอบและมีใจคอกว้างขวาง เมตตากรุณา เพื่อให้บ้ริการพิเศษแก่ชุมชนท้องถิ่นในการที่จะช่วยฝึกฝนเยาวชนในชุมชนนั้นๆ ให้ทำประโยชน์ฺแก่สังคม ความมุ่งหมายทั้ง 2 ประการนั้น เมื่อรวมกันเข้าจึงสร้างเป็นชื่อของสโมสร คือ “ลีโอ” (LEO) ได้แก่

             L คือ LEADERSHIP หมายถึง ความเป็นผู้นำ

             E คือ EXPERIENCE หมายถึง ประสบการณ์

            O คือ OPPORTUNITY หมายถึง โอกาส

            สโมสรลีโอ ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมบริการระหว่างเยาวชนของชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนา คุณสมบัติของแต่ละบุคคลเรื่องการเป็นผู้นำ, ประสบการณ์และโอกาส ที่จะดำรงชีวิตต่อไปในอนาค 

            การเป็นผู้นำ สโมสรลีโอจะเป็นแหล่งปลูกฝังสมรรถภาพในการเป็นผู้นำให้แก่เยาวชนหนุ่มสาว ซึ่งมีความตั้งใจจะประจันหน้ากับสิ่งท้าทายทั้งหลายที่โลกจะบันดาลขึ้น ทั้งยังให้รู้จักกับการที่จะต้องแบกภาระความรับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่ ตําแหน่งหน้าที่ เช่น เป็นนายก หรือเลขาธิการของสโมสร และการรู้จักแบ่งงานให้ผู้อื่นดำเนินการด้วย

            ประสบการณ์ สโมสรลีโอเป็นสโมสรที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนประสพการณ์ในการดำรงชีวิตแก่ลีโอ เนื่องจากสโมสรลีโอมีการติดต่อสัมพันธ์กับสโมสรต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับภาครวม และระดับระหว่างประเทศ การติดต่อสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้ลีโอมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชุมชนของตน รวมทั้งของชุมชนอื่นๆ ดว้ย เมื่อได้แลกเปลี่ยนความเป็นอยู่กับผู้อื่น ลีโอย่อมได้รับประสบ การณ์เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด และทัศนะใหม่ๆ มากขึ้นทุกที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการครองชีพในอนาคต

            โอกาส สโมสรลีโอจะเปิดโอกาสต่างๆ ให้กับลีโอ เช่น โอกาสที่จะเจริญกา้วหน้า โอกาสที่จะหาความสำเร็จ โอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ โอกาสที่จะเป็นผู้สามารถยืนหยัดอย่างภาคภูมิในสังคม ฯลฯ แทนที่จะนั่งคิดอธิษฐานให้โลกเป็นสถานที่ที่มีความงดงาม และมีสันติสุขยิ่งขึ้น สโมสรลีโอจะส่งเสริมให้ลีโอ ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง นอกจากนั้นยังส่งเสรนิมให้ลีโอมีโอกาสชื่นชมกับมิตรภาพ และภราดรภาพระหว่างเพื่อนลีโอด้วยกัน โดยจัดให้มีการรื่นเริงหรือทัศนาจรหรือกระทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน สโมสรลีโอจะต้องอยู่ในความอุปถัมภ์ของสโมสรไลออนส์และจะหมดสภาพสโมสร เมื่อสโมสรไลออนส์ หรือ สโมสรไลออนส์สากลถอนฐานะ หรือ การอุปถัมภ์ หรือสโมสรไลออนส์หมดสภาพไป สโมสรทั้งสามนี้จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิด           

             ตามปกติสโมสรลีโอ จะต้องสนับสนุนส่งเสริมการกระทำกิจกรรมของสโมสรไลออนส์ โดยจะช่วยในกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาเยาวชนชายหญิง เช่น การจัดการประชุมทางวิชาการ สังสรรค์ของเยาวชน การจัดค่ายเยาวชน การแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น

             สโมสรไลออนส์จะต้องมีไลออน เป็นผู้แทนของสโมสรไปร่วมประชุมกับลีโอ เรียกวา่ ไลออนผู้ประสานงาน (Liaison) และสโมสรลีโอ เรียกว่า ที่ปรึกษาสโมสรลีโอ (LEO Club Advisor) เป็นประจาํ เพื่อสโมสรไลออนส์จะได้ทราบความเคลื่อนไหวของสโมสรลีโอตลอดเวลา

              หากสโมสรทั้ง 2 สโมสรนี้ร่วมมือกันโดยใกล้ชิด เพื่อกระทำกิจกรรมสำหรับประโยชน์สุขของเพื่อมนุษย์และชุมชนแล้วจะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงทีเดียว

              ธรรมนูญและข้อบังคับสโมสรลีโอ เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรลีโอไดดำเนินไปอย่างมีระเบียบและเรียบร้อย สโมสรไลออนส์สากลได้กำหนดธรรมนูญมาตรฐาน (Standard Constitution) และข้อบังคับ (Bye-Law) ของสโมสรลีโอขึ้นไว้เมื่อ พ.ศ.2510 (1967) ซึ่งสโมสรไลออนส์ผู้อุปถัมภ์จะตอ้งกำกับให้สโมสรลีโอและลีโอทุกคนปฏิบัติตาม

              เมื่อมีการก่อตั้งสโมสรลีโอและสโมสรไลออนส์สากลได้รับรองแล้ว โดยส่งเกียรติบัตรรับรองสถานภาพ (Certificate of Organization) มาให้แล้ว นายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรลีโอมีสิทธิที่จะกระทำกิจกรรมและบริหารงานของสโมสรให้เป็นไปตามธรรมนูญและข้อบังคับที่กำหนดไว้แล้ว ประกอบกับนโยบายของสโมสรไลออนส์ผู้อุปถัมภ์ด้วย

              ต่อมาในปี พ.ศ.2521 (1978) คณะกรรมการอำนวยการสโมสรไลออนส์สากล ได้ลงมติให้ผู้ว่าสโมสรไลออนส์สากลภาคมีอำ นาจรวมสโมสรลีโอ ตั้งแต่ 6 สโมสรขึ้นไปตั้งเป็น “สโมสรลีโอภาค” (District) หรือ “ภาครวม” (Multiple District) ได้ โดยได้กำ หนดธรรมนูญและข้อบังตับของสโมสรลีโอภาคเดี่ยวและภาครวมไว้เป็นมาตรฐานด้วย แต่ก็ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของสโมสรไลออนส์สากลภาคและภาครวม เช่นกัน อย่างไรก็ดี นับว่าสโมสรลีโอมีสิทธิและอำนาจที่จะบริการงานได้เป็นอิสระมากขึ้น

              เครื่องหมายสัญลักษณ์ของลีโอ (LEO Emblem) เครื่องหมายสัญลักษณ์ของสโมสรลีโอสากลและสโมสรลีโอทั่วไปเป็นภาพหวัสิงโตสีทอง 2 หัวติดกัน หันหน้าออกไปตามแนวระดับคนละข้าง ตรงกลางระหว่างด้านหลังหัวสิงโตทั้งสองมีแถบตั้งสีแดงเข้ม (สีเลือดนกปนน้ำตาล) คั่นอยู่และภายในแถบมีตัวอักษรสีทอง LEO เรียงจากบนมาล่าง ลีโอที่มีสถานะสมบูรณ์มีสิทธิ ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายลีโอสากลนี้ได้ตลอดเวลา หรือจะนําเครื่องหมายลีโอสากลนี้ไปใช้ในกิจกรรมซึ่งไม่ขัดกับธรรมนูญและข้อบังคับก็ได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องใช้หรือแสดงไว้ในสถานที่และโอกาสอันเหมาะสมและไม่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของลีโอและสโมสรไลออนส์สากล                การเป็นลีโอจะต้องเสียอะไรบ้าง

              ตามธรรมดา ลีโอไม่ต้องเสียเงินค่าเป็นสมาชิก เพราะสโมสรไลออนส์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและให้ความอุปถัมภ์สโมสรลีโอ ย่อมมีความรับผิดชอบในเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมก่อตั้งสโมสรครั้งแรก 100 เหรียญสหรัฐ และค่าบำรุงรายปีๆ ละ 100 เหรียญสหรัฐ  เช่นเดียวกัน ให้กับสโมสรไลออนส์สากล

              เพื่อให้เยาวชนชายหญิงที่เข้ามาเป็นลีโอ รู้จักรับผิดชอบในฐานะที่เป็นสมาชิกของสโมสรที่มีเกียรติ สโมสรลีโออาจจะตั้งข้อบังคับกำหนดให้ผู้ที่เข้ามาเป็นลีโอเฉลี่ยกันออกเงินค่าก่อตั้งสโมสรหรือค่าบำรุงสโมสรรายปี เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสโมสรไลออนส์ผู้อุปถัมภ์ รวมทั้งเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ หรือ ค่าใชจ่ายในการบริหารงานอื่นๆ ของสโมสรตามความจำเป็นด้วยก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุมสโมสรลีโอจะพิจารณา

               สโมสรลีโอ ย่อมจะกำหนดเครื่องแบบของลีโอของสโมสรขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นลีโอแต่งกายในโอกาสที่ออกงานสังคม ดังนั้นผู้ที่เป็นลีโอก็คงจะต้องเสียเงินค่าเครื่องแบบบ้าง นอกจากนี้แล้ว ลีโอก็ไม่ต้องเสียเงินอะไรอีก

               จะไดอ้ะไรบ้างจากการเป็นลีโอ ดังได้กล่าวแล้วว่าเยาวชนที่เข้าเป็นลีโอนั้น ย่อมเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีคือ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้นผลตอบแทนในการที่ได้เป็นลีโอ เป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิทธิพิเศษใดๆ ทางด้านการศึกษา หรือหน้าที่การงานโดยตรงย่อมจะไม่มี แต่ลีโอจะได้รับสิทธิและคุณประโยชน์ทาง จิตใจ คือ

               1. ได้รับสิทธิจากสโมสรไลออนสส์ากลให้ประดับเข็มเครื่องหมาย “ลีโอ” ของสโมสรไลออนส์สากลได้ ในขณะที่ยังดำรงสถานะเป็นลีโออยู่ได้ทุกโอกาส

               2. ไดรับการรับรองยกย่องฐานะให้เข้าร่วมวงการไลออนส์สากลเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับใช้สังคม ด้านมนุษยธรรมและพัฒนาชุมชนให้มีความอยู่ดีกินดีในอนาคต ซึ่งย่อมจะได้รับการยกย่องจากสังคมทั่วไปด้วย

               3. ได้มีโอกาสฝึกตนเองให้เป็นผู้นำของชุมชนและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติร่วมกับเพื่อนเยาวชนอื่นๆ 

               4. ได้มีโอกาสร่วมกับไลออนส์และเพื่อนลีโออื่นๆ สร้างเกียรติคุณความดีอันเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูล

               5. มีโอกาสขยายวงมิตรภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวางทั่วโลก

               6. จะได้รับความสุขและความปิติอิ่มใจ เมื่อได้เห็นผลงานอันเกิดจากการบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่เพื่อร่วมชาติร่วมชุมชนของตน โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน

               ไลออนส์สากลตั้งสโมสรลีโอขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเยาวชนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษยชาติ ซึ่งมีความสำ คัญมาก เพราะเยาวชนในวันนี้จะตอ้งเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นความหวังในอนาคตของประเทศชาติและของโลก การที่ชาวไลออนส์จะช่วยกันพัฒนาหรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ ให้มีความอยู่ดี กินดี และให้ชุมชนเป็นที่น่าอยูน่าอาศัยตามอุดมการณ์นั้น จำ เป็นจะต้องอาศัยพลังจากเยาวชนหนุ่มสาวด้วย

                กิจกรรมของลีโอ ลีโอ มีพันธะหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องต่อไปนี้

                1. ช่วยเหลือผู้ป่วย เจ็บหรือทุพลภาพให้มีความสามารถช่วยตัวเองได้

                2. ช่วยบรรเทาความหิวโหยให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งไม่มีที่พึ่งพาอาศัย

                3. ช่วยขจัดความไม่รู้หนังสือ โดยช่วยให้อ่านออกเขียนได้ 

                4. ช่วยคนตาบอด คนใบ้ คนหูหนวก ให้ดำรงชีวิตอย่างสะดวกตามอัตภาพ

                5. ช่วยคนชราได้ผ่อนคลายความทรมานจากความว้าเหว่เดียวดาย

                6. ช่วยให้ชุมชนเป็นสถานที่ที่สะอาดสะอ้าน น่าอยูน่าอาศัยและปลอดภัย

                นอกจากนี้ถ้ามีเรื่องใดที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่ลีโอมีกำลังและโอกาสที่จะกระทําได้ ลีโอก็ปฏิบัติได้

                กิจกรรมเหล่านี้เป็นภาระอันหนักและกว้างขวาง ซึ่งไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถจะกระทําให้สำเร็จลุล่วงไปได้ในเร็ววัน แต่ผู้ที่เป็นลีโอย่อมเต็มใจที่จะรับทำด้วยการอุทิศเวลา พลังงาน ความอดทนพากเพียร และด้วยน้ำใจ เมตตากรุณา เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้และด้อยโชควาสนาเหล่านี้ให้มีสภาพดีขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน

                ในฐานะที่ลีโอเป็นผู้เยาว์ การกระทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ดังกล่าวด้วยความตั้งใจดี ย่อมช่วยให้ชีวติของเขามีความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์และมีโอกาสอันดีงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้น กับทั้งจะได้รับการยกย่องสรรเสริฐว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนร่วมชาติและเป็นพลเมืองดีของประเทศอีกด้วย 

                สำหรับในประเทศไทย สโมสรไลออนส์ดุสิต กรุงเทพ ได้ก่อตั้งสโมสรลีโอดุสิต กรุงเทพ ขึ้นเป็นสโมสรแรก ปัจจุบันในประเทศไทยมี 42 สโมสร (สถิติเดือนมกราคม 2551)

                ค่าใช้จ่ายของสโมสรลีโอ

                1. ค่าก่อตั้งสโมสรลีโอ 100 เหรียญสหรัฐ สำหรับสมาชิก 20 คน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542) หากเกินกว่า 20 คน คิดในส่วนที่เกินอีกคนละ 5 เหรียญสหรัฐ

                2. ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีจ่ายให้กับไลออนส์สากล ผ่านบัญชีของสโมสรไลออนส์ผู้อุปถัมภ์ 100 ์ เหรียญสหรัฐ ไลออนส์สากลได้ออกระเบียบสำหรับสมาชิกลีโอ หากเข้ามาเป็น “สมาชิกไลออนส”์ จะได้รับการยกเว้น “ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 25 เหรียญสหรัฐ” และต้องมีประกาศนียบัตรการบริการของสโมสรลีโอที่สังกัดและใบประกาศนี้ขอจากไลออนส์สากลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

Logo_rgb_Leo_2C_Alpha_GrayText.png
Logo_rgb_Leo_2C_Alpha_GrayText.png

LEO  ALPHA

สโมสรรลีโอ อัลฟ่าคือสโมสรที่ประกอบไปด้วยลีโอที่มีอายุในช่วงระหว่าง 12 - 18 ปี

Logo_rgb_Leo_2C_Alpha_GrayText.png

LEO  OMEGA

สโมสรรลีโอ โอเมก้าคือสโมสรที่ประกอบไปด้วยลีโอที่มีอายุในช่วงระหว่าง 18 - 30 ปี

Logo_rgb_Leo_2C_Omega_GrayText.png
bottom of page